Muusika ja keeleõppe

25th aug 2014
muusika2

Oleme laulev lastehoid. Miks seda nii tähtsaks peame?

Kõik lapsed laulavad meelsasti. Laulmine on keha, hinge ja vaimu jaoks üks elementaarne põhivajadus, üks elementaarne väljendusvõimalus. Kui me laulame, siis me avame ennast täielikult. Seda me teeme siis, kui me ennast hästi ja vastuvõetuna tunneme. Laulude koos laulmine on selle hästitundmise väljendamine.

Muusika tunnid toimuvad meie lastehoius 2 korda nädalas. Peale selle meeldib meile laulda ka muude tegevuste ajal (hommikuti mängides, õhtuti joonistades, päeval enne magamist jne). Laulmine rõõmustab, tekitab posetiivseid emotsioone ja arendab lapse kõnet.

Kõne sünnib laulmisest.

Kõige esmane, mis kõnest ära õpitakse ja millest arusaadakse on kõnemeloodia, prosoodia (kõnelõikude vältus, hääle valjus ja kõrgus), kõnerütm- rääkimise tempo, aksendid ja rõhud – alles seejärel sõnatähendused ja lauseehitus. Õigesti ehitatud lausetest õpib laps kõnereegleid. See tähendab lastelaulude ja -salmide lihtsad tekstid annavad tihti korratavate musterlausetena tänapäeval nii palju arendatud keeleoskusele põhjapaneva aluse.

Läbi järjepideva harjutamise tulevad lapsed nii meloodiale kui rütmile järjest lähemale ja nende lauseehitus avaneb märgatavalt läbi laulude, salmide ja läbi kindlate väljendite.

Kui me laulame, õpib laps mitte ainult nii mõndagi erinevatest käsitöödest (sõnavara), vaid ka süntaksist (lauseehitus), artikulatsioonist ja rütmist. Sellepärast on lastehoiu õppekavas laulmine ja musitseerimine põhjapanevama tähtsuse saanud.

Klaasikalise muusika kuulamine lapsepõlves

Iga päev kas või natuke kuulame klassikalist muusikat. Miks me seda teeme?

On tehtud tuhandeid uurimusi ja kirjutatud sadu raamatuid teemal „kas ja kuidas Mozarti kuulamine varajasest lapsepõlvest alates muudab inimest targemaks” ning tõestatud, et tema muusikal on sügav mõju ajule. Mozarti muusika aktiveerib ajutegevust, mõjub positiivselt verbaalsetele võimetele, loomingulisusele, intuitsioonile ja mälule ning aitab kaasa mõttetegevusele ka täiskasvanutel. Arvukad katsed näitavad, et pärast Mozarti kuulamist saavutatakse IQ testis tunduvalt paremaid tulemusi. Kuid mida varasemas eas selle muusikageeniuse loomingut kuulata seda suurem on efekt. Muusika loob tingimused sensoorseks ja intellektuaalseks arenguks. Testid on näidanud laste kõrgemat intellektuaalset arengut kes teglevad muusikaga. Rütmitune=loogiline mõtlemine – parem kujutlusvõime.

Laulge ja kuulake head muusikat oma lapsega koos!

Keeleõppe tähtsus varases eas

Tänu hea kuulmisele õppivad meie lapsed kergesti võõrkeeli. Paljud eksperdid väidavad, et tänapäeval vene keele oskus on üks Eesti elanike suuremaid konkurentsieeliseid läbilöömisel. Meedias arutletakse vajadust alustada vene keeleõpet veel enne kooliminekut, kuna kõik hiljem õpitu jääb paratamatult konarlikuks ja aktsendiga. Inglise keele saavad õpilased tavaliselt kergemini selgeks, sest see keel ümbritseb neid kõikjal ning interneti ja meediamaailm ainult võimendavad selle mõju. Meie lastehoius aitaksime hea meelega eesti lastel omandada vene keelt kasutades keelekümblus ja LAK-õpe meetodeid. Keeleõpe läbi huvitavate tegevuste on kõige kaasaaegsem ja loomulikum õppemeetod mida kasutame nii vene keele õpetamisel eesti lastele kui ka eesti keele õpetamisel vene lastele. Meie õpetajad oskavad kahte-kolme ja isegi nelja keelt ja soovivad oma oskust ka lastele üle anda.

Mida rohkem keeli suus ja mida varasemas eas, seda parem!